Učni program – osnovna šola

Pošolski pouk

Učni program na osnovni šoli temelji na strokovni pomoči pri opravljanju šolskih vsebin. Učencem pomagamo razvijati dobre delovne navade, usmerjamo jih, da šolsko delo opravljajo redno in vztrajno in da ob tem postanejo samostojni in odgovorni. Spodbujamo jih, da pri pouku sodelujejo, da so vedoželjni in radovedni. V prostem času učencem ponujamo veliko dejavnosti, s katerimi razvijajo svojo ustvarjalnost, trenirajo vztrajnost in se naučijo delati projektno in v skupini.

Veliko pozornosti namenjamo izražanju v slovenskem jeziku, širjenju besednega zaklada in nasploh krepitvi jezikovnih kompetenc. To delamo predvsem preko zanimivih interesnih dejavnosti in delavnic, s katerimi se učenci tudi preizkusijo v različnih panogah (jezikovnih, motoričnih, glasbenih…), da sami odkrijejo, kaj jih v resnici najbolj zanima.

Učenci so porazdeljeni v skupine, oblikovane na podlagi obiskovanih razredov. Za vsako skupino, ki šteje povprečno 10-12 otrok, je odgovoren en poklicni vzgojitelj. Ta spremlja vsakega učenca pri šolskem delu, o njegovem učnem uspehu se pogovarja tudi z učitelji na šoli, usmerja ga pri dodatnih dejavnostih in skrbi za otrokov celostni osebnostni razvoj.

Učenci večinoma zaključijo šolsko delo pri prvi učni uri,  druga učna ura je namenjena poglobitvi znanja in učenju (predvsem za višje razrede), oziroma dodatnim dejavnostim (za vse razrede). V tem času se tudi odvijajo delavnice, ki jih vzgojitelji pripravijo na podlagi učenčevih potreb in obravnavane učne snovi v šoli. Seveda pa ostaja dovolj časa tudi za prosto igro, branje in sprostitev.

Prvi izhod učencev 1. in 2. razreda OŠ je predviden ob 16.15,  po 16.30 lahko starši otroke prevzamejo kadarkoli. Dom zapre ob 18.30.

Urnik

prihod v dom/kosilo/odmor
13.15 – 14.15
učna ura 14.45 – 16.15 (1. razred)
14.20 – 16.30 (2. razred)
14.20 – 16.45 (3. in 4. razred)
14.20 – 17.00 (5. razred)
malica/odmor
16.15 – 17.00 (1. razred)
16.45 – 17.00 (3. in 4. razred)
17.00 – 17.15 (5. razred)
prvi možen odhod 16.15 (1. in 2. razred)
16.30 (od 3. do 5. razreda)
zapiranje18.15 – 18.30

Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti učencem omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, nudijo jim možnost sprostitve in uveljavitve, razvoj talentov, osebnostno obogatitev. Preko dodatnih dejavnosti se učenci tudi naučijo dela v skupini, programiranja dejavnosti in prevzemanja odgovornosti.

V Dijaškem domu se držimo načela, da se jezika najbolje naučimo tako, da v tem jeziku nekaj zanimivega počnemo. Dodatne dejavnosti imajo zato tudi namen promovirati rabo slovenskega jezika v različnih kontekstih.  Slovenščine se učenci ne učijo samo pri pouku, slovenščino pojejo, plešejo, igrajo!